ASV


Prejdi na obsah

AKVIZÍCIE

FOTOVOLTAIKA
Spoločnosť ASV spolupracuje na príprave projektov výstavby slnečných - fotovoltaických elektrární (FVE) na Slovensku. V tejto súvislosti ponúkame možnosť investičnej participácie na projektoch v oblasti FVE alebo možnosť odkúpenia projektov od iných subjektov. Vtomto prípade projekty musia spĺňať tieto podmienky:

 • Podpísaná zmluva o pripojení uzavretá v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike
 • Súhlasné stanoviská a dokumenty k realizácii investičného zámeru zo strany orgánov štátnej správy, alebo minimálne súhlasné stanovisko obce /mesta s realizáciou investičného zámeru
 • Územné a stavebné rozhodnutie
 • Kúpna alebo nájomná zmluva na pozemok, na ktorom bude realizovaný investičný objekt
 • Prípadne zmluvy s dodávateľmi technológií, stavebných a elektroenergetických prác.


Každý z projektov, o ktorý prejaví spoločnosť ASV záujem o kúpu, bude podrobený dôkladnej právnej a technickej „Due Diligence“. Nevylučujeme možnosť nákupu už zrealizovaných projektov FVE inými spoločnosťami, ktoré sú pripojené do siete prevádzkovateľa distribučnej siete a ktorých prevádzka bola už spustená.

POZEMKY
Spoločnosť ASV má záujem o nákup alebo dlhodobý prenájom pozemkov s týmito vlastnosťami:

 • Rozloha 2,5 ha a viac
 • Rovinatý pozemok – s miernym sklonom na juh
 • Čistý - netienený pozemok (bez porastov, budov)
 • Blízkosť vedenia vysokého napätia alebo rozvodne (10 – 35 kV)
 • Pozemok v súlade s územným plánom obce
 • Možnosť dlhodobého prenájmu (25 a viac rokov) prípadne predaj pozemku


SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI
Spoločnosť ASV uvíta spoluprácu so samosprávami obcí, ktoré prejavia záujem spolupracovať na projektoch založených na obnoviteľných zdrojoch. Jednou z možností spolupráce môže byť rentabilné (ekologické) využitie nevyužívaných plôch a areálov, dlhodobý prenájom pozemkov. Všetky spoločné aktivity sú zamerané na zlepšenie ekonomiky obce.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

RNDr. Klimek Jaroslav
Tel. číslo: 02 4488 1224
Mob. číslo: 0911 325362
Mail: klimek@asv.sk


HOME PAGE | PROFIL | SLUŽBY | PRENÁJOM | AKVIZÍCIE | KONTAKT | LINKY | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu